ໜ່ວຍງານຂັ້ນກົມ

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີທັງໝົດ 12 ໜ່ວຍງານຂັ້ນກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າ; ໃນນັ້ນປະກອບມີ: 1 ຫ້ອງການ, 4 ກົມ, 2 ສູນ ແລະ 5 ຄະນະ, ແລະປະກອບມີທັງໝົດ 38 ພະແນກ ແລະ ທຽບເທົ່າ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນີ້:

 1. ຫ້ອງການ
 2. ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
 3. ກົມກວດກາ
 4. ກົມຄຸ້ມຄອງ ການຮຽນ-ການສອນ
 5. ກົມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
 6. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ
 7. ສູນຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
 8. ຄະນະ ປັດຊະຍາ
 9. ຄະນະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ
 10. ຄະນະ ເສດຖະສາດການເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
 11. ຄະນະ ບໍລິຫານສາດ
 12. ຄະນະ ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ປະຫວັດສາດພັກ