ຫຼັກສູດ

 • ລະບົບຊັ້ນສູງ 5 ເດືອນ ສຳລັບພະນັກງານຕຳແຫນ່ງຂັ້ນກາງ ຫາ ຂັ້ນສູງ (ບໍ່ທຽບຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ)
 • ລະບົບຊັ້ນສູງ 2 ປີ ທິດສະດີການເມືອງ – ການປົກຄອງ, ຈັດຕັ້ງການຮຽນຕາມຮູບແບບພາກປົກກະຕິ

ລະບົບປະລິນຍາຕີ.

 • ສາຂາວິຊາ: ການເມືອງ.
 • ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.
 • ສາຂາວິຊາ: ການປົກຄອງ.
 • ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານກວດກາ.
 • ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.
 • ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ.
 • ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.

ລະບົບປະລິນຍາໂທ.

ຈັດຕັ້ງການຮຽນຕາມຮູບແບບປົກກະຕິ

 • ສາຂາວິຊາ: ເສດຖະສາດການເມືອງ.
 • ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.
 • ສາຂາວິຊາ: ກໍ່ສ້າງພັກ.
 • ສາຂາວິຊາ: ການເມືອງວິທະຍາ.
 • ສາຂາວິຊາ: ປັດຊະຍາ.
 • ສາຂາວິຊາ: ການປົກຄອງ.

ລະບົບປະລິນຍາເອກ. (ມີແຜນກໍ່ສ້າງ)

 • ສາຂາວິຊາ: ປັດຊະຍາ.
 • ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.
 • ສາຂາວິຊາ: ກໍ່ສ້າງພັກ.