ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 10 ກົມ, ໃນນັ້ນມີ 5 ຄະນະວິຊາ ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ສິດສອນໂດຍກົງ ແລະ 3 ຫນ່ວຍງານທຽບເທົ່າກັນ ເຮັດຫນ້າທີ່ບໍລິຫານວິຊາການ, ລາຍລະອຽດຄື:

- ຫ້ອງການ.

- ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ.

- ກົມວິຊາການ.

- ກົມຄຸ້ມຄອງ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

- ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ  (ທຽບເທົ່າກົມ).

- ຄະນະວິຊາ ປັດຊະຍາ (ທຽບເທົ່າກົມ).

- ຄະນະວິຊາ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ  (ທຽບເທົ່າກົມ).

- ຄະນະວິຊາ ເສດທະສາດການເມືອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ  (ທຽບເທົ່າກົມ).

- ຄະນະວິຊາ ບໍລິຫານສາດ  (ທຽບເທົ່າກົມ).

- ຄະນະວິຊາ ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ປະຫວັດສາດພັກ  (ທຽບເທົ່າກົມ).