ນິຕິກຳຕ່າງໆ

ເອກະສານກ່ຽວກັບພະນັກງານ-ຄູອາຈານ

- ສັນຍາ ກ່ຽວກັບການບໍລິການປິ່ນປົ່ວສຸຂະພາບາມລະບົບປະກັນສັງຄົມ 

- ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປະກັນສັງຄົມ

- ດາວໂຫຼດແບບຟອມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປະກັນສັງຄົມ

- ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄູ ຂອງ ສມປຊ

 

ເອກະສານກ່ຽວກັບນັກສຶກສາ

- ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ ຂອງ ນັກສຶກສາ ສມປຊ

ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສມປຊ

- ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ຄຸ້ມຄອງບົດທົບທວນ ແລະບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສມປຊ

 

ລາຍຊື່ຂອງບັນດາກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ

- ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

- ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

 

ຄຳສັ່ງ

- ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ

 

ດຳລັດ

- ຄຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະຕ້ານການຟູມເຟືອຍ