ຕາຕະລາງ ລະບົບຮຽນຕ່າງໆ

ຕາຕະລາງ ການຮຽນ-ການສອນ

1

ຊັ້ນສູງ ເລັ່ງລັດ 5 ເດືອນ

2

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ 45 ວັນ

3

ປະລິນຍາໂທ

4

ປະລິນຍາຕີ

5

ອະນຸປະລິນຍາ