ຕາຕະລາງ ລະບົບຮຽນຕ່າງໆ

* ອະນຸປະລິນຍາ 2 ປີ ຮຸ່ນທີ XIV, XV, ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນທີ XXII

* ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນທີ XXI, XX, XIX

* ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນທີ XIX

* ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນທີ XIX, ປະລິນຍາໂທ XI, XII

* ປະລິນຍາໂທ XI