ເອກະສານ ແລະແບບຟຼອມຕ່າງໆ

ເອກະສານກ່ຽວກັບພະນັກງານ-ຄູອາຈານ

- ສັນຍາ ກ່ຽວກັບການບໍລິການປິ່ນປົ່ວສຸຂະພາບາມລະບົບປະກັນສັງຄົມ 

- ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປະກັນສັງຄົມ

- ລະບຽບວ່າດ້ວຍຄູ ຂອງ ສມປຊ

 

ເອກະສານກ່ຽວກັບນັກສຶກສາ

- ລະບຽບວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ ຂອງ ນັກສຶກສາ ສມປຊ

ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສມປຊ

- ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ຄຸ້ມຄອງບົດທົບທວນ ແລະບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສມປຊ

ໜັງສືແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຂຽນວິທະຍານິພົນ ຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ

ເອກະສານກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ

- ຝຶກອົບຮົມ E-Library ທີ່ ສມປຊ, ວັນທີ 27-28 ມີນາ 2017

ຝຶກອົບຮົມ "ເຕັກນິກການວິໄຈ ແລະການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ SPSS" ທີ່ ສມປຊ, ວັນທີ 12-15 ກັນຍາ 2017

ຝຶກອົບຮົມ "ທັກສະການບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດ" ທີ່ ສມປຊ, ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017

ຝຶກອົບຮົມ " ການນຳໃຊ້ພາສາລາວ" ທີ່ ສມປຊ, ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2018: 
* ການນຳໃຊ້ ຄຳສັບໃນພາສາລາວ, * ການນຳໃຊ້ ໄວຍາກອນລາວ

 

ແບບຟຼອມຕ່າງໆ

*   ແບບສອບຖາມ ການຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ (E-Document)

- ເອກະສານ 4 ບຸກ ຂອງຊາວໜຸ່ມ : ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ, ແບບຟອມການໃຫ້ຄະແນນ, ໃບສຳຫຼວດສະມາຊິກ

 

-ລົງທະບຽນຮຽນ ວິຊາຄອມພິວເຕີ I ອະນຸປະລິນຍາ ຮຸ່ນ XV ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສົກຮຽນ 2018-2019

 

- ວິຊາຄອມພິວເຕີ I ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນ XXIII ຫ້ອງ ກ ສົກຮຽນ 2018-2019: ລົງທະບຽນຮຽນ, ບົດຝຶກຫັດ

- ວິຊາຄອມພິວເຕີ I ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນ XXIII ຫ້ອງ ຂ ສົກຮຽນ 2018-2019: ລົງທະບຽນຮຽນ, ບົດຝຶກຫັດ

 

 

ບົດເຝິກຫັດ

- ຄອມພິວເຕີ I ອະນຸປະລິນຍາ ຮຸ່ນ XV ບົດທີ 1, ບົດຝຶກຫັດ, ຫົວຂໍ້ບົດລາຍງານ

- ຄອມພິວເຕີ I ອະນຸປະລິນຍາ ຮຸ່ນ XVI: ລົງທະບຽນຮຽນ, ບົດຝຶກຫັດ,

ວິຊາຄອມພິວເຕີ I ອະນາປະລິນຍາ ຮຸ່ນທີ XVII ສົກຮຽນ 2019-2020: ລົງທະບຽນບົດຝຶກຫັດ

 

- ຄອມພິວເຕີ,  ປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນ XIV: ລົງທະບຽນຮຽນ, ບົດຝຶກຫັດ,

- ຄອມພິວເຕີ,  ປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນ XV: ລົງທະບຽນ

 

ລົງທະບຽນຮຽນ ວິຊາຄອມພິວເຕີ I ປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນ XXIV ຂ , ສົກຮຽນ 2019-2020