ນິຕິກຳພາຍໃນ ສມປຊ

ປະເພດເນື້ອໃນເລກທີລົງວັນທີດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງບົດທົບທວນປ້ອງກັນທິດສະດີຊັ້ນກາງ ອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ປະລິຍາຕີ 219/ສມປຊ24.02.2016ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວສະພາຄູໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງ130/ສວ24.10.2019ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ1131/ສມປຊ24.10.2019ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍ ລະບອບລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດຂັ້ນຄະນະວິຊາ 022/ສວ18.02.2019ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍ ລະບອບລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວຫກເລຂາສະພາວິທະຍາສາດຂັ້ນສະຖາບັນ023/ສວ18.02.2019ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ກຳນົດຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດ ສມປຊ104/ສມປຊ10.02.2017ດາວໂຫຼດ
ລະບຽບລະບຽບຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຂອງ ສມປຊ218/ສມປຊ 24.02.2016ດາວໂຫຼດ
ລະບຽບລະບຽບວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ(ສະບັບປັບປຸງ) 217/ສມປຊ 24.2.2016ດາວໂຫຼດ
ລະບຽບລະບຽບວ່າດ້ວຍຄູຂອງ ສມປຊ (ສະບັບປັບປຸງ)216/ສມປຊ 24.02.2016ດາວໂຫຼດ
ລະບຽບມາດຖານການຄັດເລືອກຜົນງານການຍ້ອງຍໍ 5 ປີຂອງ ສມປຊ1336/ສມປຊ9.19.2019ດາວໂຫຼດ
ໜັງສືແນະນໍາໜັງສືແນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການຂຽນບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນອະນຸປະລິນຍາ 381/ສວສ29.10.2018ດາວໂຫຼດ